ETHYL 4,6-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE

ETHYL 4,6-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE