ethyl 4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate

ethyl 4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate