ethyl 3-methylquinoxaline-2-carboxylate

ethyl 3-methylquinoxaline-2-carboxylate