ethyl 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

ethyl 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate