ethyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetate

ethyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetate