ethyl 2-(phenylsulfonyl)acetate

ethyl 2-(phenylsulfonyl)acetate