ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate

ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate