ethyl 2-(2,4-dihydroxyphenyl)acetate

ethyl 2-(2,4-dihydroxyphenyl)acetate