ethyl 2-(2-formylphenoxy)acetate

ethyl 2-(2-formylphenoxy)acetate