2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane

2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane