1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide

1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide