dl-Alanyl-dl-phenylalanine

dl-Alanyl-dl-phenylalanine