alpha-Methyl-DL-phenylalanine

alpha-Methyl-DL-phenylalanine