(Trimethylsilyl)methyl acetate

(Trimethylsilyl)methyl acetate