(Trimethylsilyl)acetonitrile

(Trimethylsilyl)acetonitrile