(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine

(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine