(S)-(+)-2-Phenylglycinol

(S)-(+)-2-Phenylglycinol