(S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine

(S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine