(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine

(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine