(R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol

(R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol