(Phenylthiomethyl)trimethylsilane

(Phenylthiomethyl)trimethylsilane