(Methoxymethylene)malononitrile

(Methoxymethylene)malononitrile