(E)-Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate

(E)-Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate