(Dichloromethyl)trimethylsilane

(Dichloromethyl)trimethylsilane