(Dichlorofluoromethyl)benzene

(Dichlorofluoromethyl)benzene