(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride

(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride