(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride

(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride