(Chloromethyl)trichlorosilane

(Chloromethyl)trichlorosilane