(Bromomethyl)chlorodimethylsilane

(Bromomethyl)chlorodimethylsilane