(Benzoylmethylene)triphenylphosphorane

(Benzoylmethylene)triphenylphosphorane