5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol

5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol