(4-methylpiperazin-1-yl)(2-nitrophenyl)methanone

(4-methylpiperazin-1-yl)(2-nitrophenyl)methanone