(4-bromophenyl)(phenyl)methanamine

(4-bromophenyl)(phenyl)methanamine