(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol

(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol