(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine

(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine