(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol

(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol