(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride

(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride