(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine

(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine