(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)methanol

(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)methanol