(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride

(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride