(2,4,6-Trimethoxyphenyl)methanol

(2,4,6-Trimethoxyphenyl)methanol