(2,4-Dichloro-5-isopropoxyphenyl)hydrazine

(2,4-Dichloro-5-isopropoxyphenyl)hydrazine