(2S,4R)-Methyl 1-benzoyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate

(2S,4R)-Methyl 1-benzoyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate