[2-(1-azepanylmethyl)phenyl]methanol

[2-(1-azepanylmethyl)phenyl]methanol