(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium chloride

(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium chloride