(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid

(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid