(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride

(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride