(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanol

(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanol