2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol

2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol