(2-Bromo-1-methoxyethyl)benzene

(2-Bromo-1-methoxyethyl)benzene